Regelingen

Als rederij moeten uw (water)installaties aan boord compliant zijn met diverse (internationale) richtlijnen. We zetten hieronder de meest voorkomende richtlijnen en regelgevingen voor u op een rij. De richtlijnen die op uw situatie van toepassing zijn, zijn afhankelijk van de territoriale wateren waarin u vaart of van hoe uw schip (schepen) gevlagd is (zijn).

US-EPA VGP

Schepen die in Amerikaanse territoriale wateren varen, moeten voldoen aan de voorschriften van de Vessel General Permit (VGP) van 2013. Deze zal in de nabije toekomst worden vervangen door de Vessel Incidental Discharge Act (VIDA). De VIDA specificeert dat de VGP van 2013 van kracht moet blijven totdat de nieuwe VIDA-regelgeving uitvoerbaar is. De wet bepaalt dat de vergunning gedurende die tijd niet kan worden gewijzigd. Hoewel de verwachting is dat deze sterk zal lijken op de huidige VGP, is het nog niet zeker welke precieze eisen er gesteld gaan worden aan de sampling en de analyse-intervallen. De VGP heeft betrekking op de compliance van ballast- en scrubberwater.

Oil Tanker Ship

IMO MEPC

De Marine Environment Protection Committee (MEPC) behandelt milieukwesties onder de bevoegdheid van de IMO. Dit omvat de beheersing en preventie van verontreiniging vanaf schepen zoals benoemd in het MARPOL-verdrag. Deze verontreiniging kan worden veroorzaakt door uiteenlopende factoren waaronder niet-compliant ballastwater en scrubberwater.

Ballast water drain from the ship close-up

WHO Guide to Ship Sanitation

De WHO Guide to Ship Sanitation is opgenomen in de International Health Regulations en is de officiële wereldwijde referentie over gezondheidseisen voor de constructie en exploitatie van schepen. Het doel van de gids is om de sanitaire maatregelen op schepen te standaardiseren, de gezondheid van opvarenden te beschermen en de verspreiding van infecties te voorkomen.

person washing hands

EU Directive 98/83/EC

Op 16 december 2020 nam het Europees Parlement formeel de herziene drinkwaterrichtlijn aan die op 12 januari 2021 in werking trad. Lidstaten hebben twee jaar de tijd om deze in nationale wetgeving om te zetten. De richtlijn betreft de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water en het beschermen ervan tegen de nadelige gevolgen van elke mogelijke vorm van verontreiniging.

drinking water sample

IMO MLC 2006 fresh water regulation

Volgens deze richtlijn moeten opvarenden toegang hebben tot drinkwater van goede kwaliteit onder gereguleerde hygiënische omstandigheden. De richtlijn is van toepassing op elk jacht van elke grootte dat zich bezighoudt met enige vorm van commerciële activiteit op internationale reizen. IMO MLC2006-regelgeving vereist dat watermonsters met regelmatige tussenpozen worden genomen en geanalyseerd op microbiologische parameters, fysisch-chemische parameters en op minerale paramaters waaronder corrosie-indicatoren.

Sink and silver faucet in the luxury yacht.